સુરેશ જોષીનાં પુસ્તકો

From Suresh Joshi
Revision as of 17:09, 3 February 2022 by Atulraval (talk | contribs) (→‎વિવેચન)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

સુરેશ જોષીનાં પુસ્તકો

ક. મૌલિક

કવિતા

 1. ઉપજાતિ : મનીષા પ્રકાશન, મુંબઈ, 1956, (પાછળથી સુરેશ જોષીએ રદ કર્યો.)
 2. પ્રત્યંચા : ઉષા જોષી, વડોદરા, 1961
 3. ઇતરા : બુટાલા પ્રકાશન, વડોદરા, 1973
 4. તથાપિ : સાહિત્યસંગમ, સુરત, 1980

ટૂંકી વાર્તા

 1. ગૃહપ્રવેશ : ચેતન પ્રકાશન, વડોદરા, 1957; બુટાલા પ્રકાશન, વડોદરા, 1973
 2. બીજી થોડીક : ચેતન પ્રકાશન, વડોદરા, 1958
 3. અપિ ચ : મનીષા પ્રકાશન, વડોદરા, 1964
 4. ન તત્ર સૂર્યો ભાતિ : રેખા સહકારી પ્રકાશન, અમદાવાદ, 1967
 5. એકદા નૈમિષારણ્યે : સાહિત્યસંગમ, સુરત, 1981

નવલકથા

 1. છિન્નપત્ર : ક્ષિતિજ, વડોદરા, 1969; બુટાલા પ્રકાશન, વડોદરા, 1973
 2. મરણોત્તર : બુટાલા પ્રકાશન, 1973
 3. કથાચક્ર : કથાચક્ર
 4. વિદુલા : વિદુલા

નિબંધ

 1. જનાન્તિકે : સ્વાતિ પ્રકાશન, મુંબઈ, 1965; સુવાસિત પ્રકાશન, સુરત, 1979
 2. દમ્ સર્વમ્ : બુટાલા પ્રકાશન, વડોદરા, 1971
 3. અહો બત કિમ્ આશ્ચર્યમ્ : બુટાલા પ્રકાશન, વડોદરા, 1976
 4. રમ્યાણિ વીક્ષ્ય : ચંદ્રમૌલિ પ્રકાશન, અમદાવાદ, 1987
 5. પ્રથમ પુરુષ એકવચન : ચંદ્રમૌલિ પ્રકાશન, અમદાવાદ, 1979
 6. ઇતિ મે મતિ : પાર્શ્વ પ્રકાશન, અમદાવાદ, 1987

વિવેચન

 1. મૃત્યુ : રવીન્દ્રનાથની દૃષ્ટિએ : ચારુતર પ્રકાશન, વલ્લભ વિદ્યાનગર, 1951
 2. કિંચિત્ : ચેતન પ્રકાશન, વડોદરા, 1960; બુટાલા પ્રકાશન, વડોદરા, 1976
 3. ગુજરાતી કવિતાનો આસ્વાદ : ચેતન પ્રકાશન, વડોદરા, 1962; નવભારત સાહિત્ય મંદિર, મુંબઈ-અમદાવાદ, 1981
 4. કથોપકથન : આર.આર. શેઠ, મુંબઈ-અમદાવાદ, 1969
 5. કાવ્યચર્ચા : આર.આર. શેઠ, મુંબઈ-અમદાવાદ, 1971
 6. શૃણ્વન્તુ : બુટાલા પ્રકાશન, વડોદરા, 1972
 7. અરણ્યરુદન : બુટાલા પ્રકાશન, વડોદરા, 1972
 8. ચિન્તયામિ મનસા : સદ્‌ભાવ પ્રકાશન, અમદાવાદ, 1982
 9. અષ્ટમોઅધ્યાય : સદ્‌ભાવ પ્રકાશન, અમદાવાદ, 1983

સંશોધન

 1. જ્ઞાનમાર્ગી કાવ્યધારાની ભૂમિકા : મ.સ. વિશ્વવિદ્યાલય, વડોદરા, 1987

ખ. અનુવાદ

કવિતા

 1. પરકીયા: બુટાલા પ્રકાશન, વડોદરા, 1975
 2. રવીન્દ્રપર્વ: સંપાદક: શિરીષ પંચાલ, સંવાદ પ્રકાશન, વડોદરા

નવલકથા

 1. અભિશાપ : શૈલજાનંદ મુખોપાધ્યાય, ચેતન પ્રકાશન, વડોદરા
 2. વંટોળિયો : શૈલજાનંદ મુખોપાધ્યાય, ચેતન પ્રકાશન, વડોદરા
 3. ધીરે વહે છે દોન (ભાગ 1) : માઈકેલ શોલોખોવ, રવાણી પ્રકાશન, અમદાવાદ, 1961
 4. ભોંયતળિયાનો આદમી : ફિયોદોર દોસ્તોએવ્સ્કી : રવીન્દ્ર બુક હાઉસ, અમદાવાદ, 1967
 5. શિકારી બંદૂક : યાસુશી ઈનોઉએ : બુટાલા પ્રકાશન, વડોદરા, 1975

નિબંધ

 1. ભારતીય ધર્મ : સ્વામી નિખિલાનન્દ : ઇન્દ્રવદન મહાશુક્લ, નવસારી, 1948
 2. પંચામૃત : રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર, ચારુતર પ્રકાશન, વલ્લભ વિદ્યાનગર, 1949
 3. સંચય : રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર, ટ્રાન્સલેશન ટ્રસ્ટ, અલીઆબાડા, 1963

વિવેચન

 1. સાહિત્યમીમાંસા : વિષ્ણુપ્રદ ભટ્ટાચાર્ય : ચેતન પ્રકાશન, વડોદરા, 1957; બુટાલા પ્રકાશન, વડોદરા, 1970
 2. અમેરિકાના સાહિત્યનો ઇતિહાસ : માર્ક્સ કન્લીફ, વોરા પ્રકાશન, મુંબઈ, 1965
 3. અમેરિકી ટૂંકી વાર્તા : રે.બી. વેસ્ટ જુનિયર : રવાણી પ્રકાશન, મુંબઈ, 1967
 4. આલ્બેર કૅમ્યૂ : સંવાદ પ્રકાશન
, વડોદરા
 5. દોસ્તોએવ્સ્કી  : સંવાદ પ્રકાશન
, વડોદરા
 6. ફ્રાન્ઝ કાફકા  : સંવાદ પ્રકાશન
, વડોદરા
 7. રિલ્કે  : સંવાદ પ્રકાશન
, વડોદરા

ચરિત્ર

 1. દાદાભાઈ નવરોજી : મીનુ મસાણી, 1971

ગ. સહઅનુવાદ

કવિતા

 1. એકોત્તરશતી : રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર, સાહિત્ય અકાદમી, નવી દિલ્હી, 1963
 2. ગીત પંચશતી : રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર, સાહિત્ય અકાદમી, નવી દિલ્હી, 1978

નિબંધ

 1. રવીન્દ્ર નિબંધમાલા (ભા. 2) : રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર, સાહિત્ય અકાદમી, નવી દિલ્હી, 1976

ટૂંકી વાર્તા

 1. નવી શૈલીની નવલિકાઓ : ચેતન પ્રકાશન, વડોદરા, 1961
 2. વિદેશિની 1, 2, 3, : સદ્‌ભાવ પ્રકાશન, અમદાવાદ, 1985

ઘ. સંપાદન

કવિતા

 1. નવોન્મેષ: સાહિત્ય સંસદ, મુંબઈ, 1971; નવભારત સાહિત્ય મંદિર, મુંબઈ-અમદાવાદ, 1990
 2. નરહરિકૃત જ્ઞાનગીતા : મ.સ. વિશ્વવિદ્યાલય, વડોદરા, 1983
 3. વસ્તાનાં પદો  : મ.સ. વિશ્વવિદ્યાલય, વડોદરા, 1983
 4. જ્ઞાન ગંગોદક : અનુભવાનંદનાં પદો : ફાર્બસ ગુજરાતી સભા, મુંબઈ, 1977

ગદ્ય

 1. ગુજરાતી સર્જનાત્મક ગદ્ય : મ.સ. વિશ્વવિદ્યાલય, વડોદરા, 1981

વિવેચન

 1. આધુનિક કવિતા - ચાર મુદ્દા : બુટાલા પ્રકાશન, વડોદરા, 1975
 2. વિવેચન – ચાર મુદ્દા : બુટાલા પ્રકાશન, વડોદરા, 1975
 3. જાનન્તિ યે કિમપિ : સદ્‌ભાવ પ્રકાશન, અમદાવાદ, 1984

સામયિક

 1. સુધાસંઘ પત્રિકા
 2. ફાલ્ગુની
 3. વાણી : 1947-1949, અંક 1-19, (સં. મોહનભાઈ પટેલ સાથે)
 4. મનીષા : 1954-1958, માસિક અંક 1-27, ત્રૈમાસિક અંક 1-3, (સં. રસિક શાહ સાથે)
 5. ક્ષિતિજ : 1959-1966, માસિક અંક 25-79, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી સાથે)
 6. વિશ્વમાનવ : (રવીન્દ્રનાથ વિશેષાંક), 1961;
 7. નવભારત (દિવાળી અંક), 1966
 8. સંપુટ : 1969, અંક 1-2
 9. ઊહાપોહ : 1969-74, અંક 1-60, (સં. રસિક શાહ, જયંત પારેખ સાથે)
 10. એતદ્ : 1977-1986, (સં. રસિક શાહ, જયંત પારેખ સાથે)
 11. સ્વાધ્યાય : (અર્થઘટન વિશેષાંક)
 12. સાયુજ્ય (વાર્ષિક) : 1983-1985, અંક 1-2
 13. સેતુ (ત્રૈમાસિક) : 1984-86, ચાર અંક અંગ્રેજીમાં, બે અંક ગુજરાતીમાં, (સં. ગણેશ દેવી સાથે)
 14. ક્ષિતિજ—વર્ગીકૃત સૂચિ (સૂચિકર્તા : રાઘવ ભરવાડ)

ચ. સુરેશ જોષીની કૃતિઓનાં સંપાદન

 1. માનીતી-અણમાનીતી (ટૂંકી વાર્તા) : સં. શિરીષ પંચાલ, સદ્‌ભાવ પ્રકાશન, અમદાવાદ, 1982, 1985
 2. ભાવયામિ (નિબંધ) : સં. શિરીષ પંચાલ, સદ્‌ભાવ પ્રકાશન, અમદાવાદ, 1984
 3. આત્મનેપદી (મુલાકાત) : સં. સુમન શાહ, પાર્શ્વ પ્રકાશન, 1987
 4. સુરેશ જોષી સંચય : સં. શિરીષ પંચાલ – જયંત પારેખ, ક્ષિતિજ સંશોધન પ્રકાશન કેન્દ્ર, મુંબઈ, 1992

છ. સુરેશ જોષી ઉપર સંશોધન ગ્રંથ

 1. સુરેશ જોષીથી સુરેશ જોષી: ડૉ. સુમન શાહ, પાર્શ્વ પ્રકાશન, અમદાવાદ, 2000
 2. સુરેશ જોષીની સર્જનયાત્રા (કવિતા અને નિબન્ધના સંદર્ભે): ડૉ. માલા કાપડિયા, ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, ગાંધીનગર, 2019